„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Něco málo z historie ...

První zmínky o knihovně jsou zaznamenány v díle Josefa Višinky Dějiny městečka Olešnice : "Když se v roce 1853 rozcházel krejčovský cech, věnoval značnou peněžní částku na pořízení obecní knihovny".

"Od roku 1861 konaly se v Olešnici pravidelné zimní tak zvané "Slovanské besedy", na nichž se předčítalo z různých poučných a zábavných knih, přednášely se básně a zpívaly národní písně. Z těchto Slovanských besed pak vznikly dva spolky, a sice čtenářský a zpěvácký. Předsedou čtenářského spolku byl Hynek Puchar, obchodník z domu číslo 95 v Olešnici. Spolek také pečoval o obecní knihovnu. Roku 1861 věnovala obec na rozšíření obecní knihovny 60 zlatých. . Knihovna byla umístěna na faře a místní kaplani knihy půjčovali". Tolik citace ze strany 101.

Další zmínky o knihovně pocházejí z Pamětní knihy městečka Olešnice - kroniky : " 16. 1. 1920 na veřejné schůzi promluvil pan řídící učitel Kafka o obecní knihovně, která byla umístěna ve škole, čítala 347 děl o 365 svazcích. Knihovníkem byl pan učitel Frant. Fiala".

V roce 1923 byla knihovna přestěhována na radnici.

V roce 1948 se půjčovalo v bývalých místnostech kancelářských a o knihovnu se staral zdejší učitel Arnošt Mareček. V roce 1963 byla provizorně knihovna přestěhována do loutkového sálu Sokolovny.

1967 ukončila svoji knihovnickou činnost paní Olga Svobodová a práci převzal bývalý ředitel školy pan Čeněk Sychra. V té době měla knihovna 5027 svazků.

Počátkem roku 1971 bylo započato s úpravou domu č.117 na náměstí na místní lidovou knihovnu. Pod vedením paní učitelky Ludmily Palendalové měla knihovna 430 čtenářů, kteří si mohli vybírat ze 7976 knižních titulů, z toho 6156 pro dospělé a 1820 pro děti.

Během roku 1980 byla knihovna opět stěhována a to do Osvětové besedy a později do bývalého domu Fialova č. 122.

Od podzimu roku 1983 funkci profesionální knihovnice vykonávala paní Zdena Pavlová později provdaná Miholová z Drnovic. V roce 1984 se knihovna přestěhovala do bývalé mateřské školky v ulici Cihelna, knihovnice zastávala střediskovou funkci a měla metodicky na starosti knihovny v Crhově, Kněževsi, Křtěnově, Lhotě u Olešnice, Rozsíčce, Sulíkově a Ústupu. Odchodem knihovnice na mateřskou dovolenou nastalo období častého střídání knihovnic.

Od ledna do srpna 1987 byla knihovnicí paní Radky Banyaová z Kunštátu, potom do roku 1988 slečna Irena Pelzová z Olešnice, leden až červen 1989 nastoupila a opět odešla na mateřskou dovolenou paní Zdena Miholová, kterou potom zastupovala do června roku 1991 paní Jitka Prudká z Olešnice. V letech 1991 až 1993 vykonávala funkci knihovnice paní Radka Banyaová.

Místní knihovna byla po prodeji mateřské školky přestěhována do kulturního domu a od 17. května 1993 otevřena dvakrát týdně jako neprofesionální. Půjčovné bylo stanoveno na 1Kč pro děti a důchodce, 2 Kč potom platili dospělí. Knihovnice paní Marie Cibulková spravovala 13 761 titulů, z toho 3 812 naučné literatury pro dospělé a 758 pro děti. Do knihovny chodilo asi 900 návštěvníků ročně.

V prosinci roku 2009 byl veškerý knižní fond novou knihovnicí Ivanou Kozlovou z kulturního domu přestěhován do nově opravených prostor bývalého domu služeb č.p.25. Od března 2010 byla knihovna otevřena jako profesionální s půjčovní dobou 15 hodin týdně, metodicky pověřenou knihovnou se stalo regionální oddělení Boskovice, jejíž funkci k 1.1.2014 převzala Moravská zemská knihovna v Brně, aby ji opět ke konci roku 2016 předala zpět do Boskovic.

  

Knihovna dnes ...

 

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité Služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Udělejte si čas pro sebe a vyberte si pro chvíle odpočinku pěknou knihu.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Vychutnejte si také klid na čtení.
  • Navštivte akce, které jsou pro Vás připravovány.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z knižního fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem knih, obsluhou počítače i jakýmkoli dotazem Vám ráda pomůžu!